Säkerhetsrådgivare

Alla företag som hanterar farligt gods ska, enligt lagen om transport av farligt gods, ha en certifierad säkerhetsrådgivare. Teknologisk Lab har godkända säkerhetsrådgivare som kan utföra de uppdrag som krävs för att uppfylla lagstiftningen.

En säkerhetsrådgivare kan antingen vara internt eller externt anlitad. Fördelen med en extern säkerhetsrådgivare är bl a att ni inte förlorar kompetensen p g a personalomsättning. Hos oss kan ni anlita säkerhetsrådgivare med erfarenhet sedan lagkravet infördes 1 januarí 2000.

I tjänsten ingår upprättandet av den årliga rapporten om farligt godsverksamheten i företaget, eventuella olycksrapporter till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, kontroll av att företagets rutiner lever upp till lagstiftningen och att personalen har relevant utbildning, förslag på förbättringar, uppdateringar om nyheter inom området samt löpande telefonsupport.

 
Viktigt meddelande angående CLP

Sedan den 1 juni 2015 gäller CLP även för blandningar. Alla kemiska produkter ska vara klassificerade, märkta och emballerade enligt CLP-reglerna. Säkerhetsdatabladen skall också vara omarbetade.

Kurser i kemikaliehantering

Teknologisk Lab erbjuder flera kurser i hälsa, miljö, säkerhet och transport av farligt gods.