Utbildning

Enligt ADR 1.3 krävs det personalutbildning av alla som kommer i fysisk eller administrativ kontakt med farligt gods. Teknologisk Lab håller utbildningar i farligt gods som täcker dessa krav.

Allmän utbildning

All personal som hanterar farligt gods, t ex truckförare, lagerpersonal eller expeditionspersonal, ska enligt ADR 1.3 vara förtrogen med de allmänna villkoren i bestämmelserna för transport av farligt gods.

Funktionsspecifik utbildning

Beroende på personalens uppgifter och ansvar, ska detaljerad utbildning fås om de bestämmelser som reglerar transport av farligt gods.

Säkerhetsutbildning

Personalen skall få utbildning om de risker och faror som farligt gods kan medföra, motsvarande de möjliga riskerna vid transport, lastning och lossning.

Teknologisk Lab håller utbildningar i farligt gods som täcker ovanstående krav för ny personal samt genomför repetitionsutbildning av personal som tidigare fått utbildning i farligt gods.

 
Kurser i kemikaliehantering

Teknologisk Lab erbjuder flera kurser i hälsa, miljö, säkerhet och transport av farligt gods.

Viktigt meddelande angående CLP

Sedan den 1 juni 2015 gäller CLP även för blandningar. Alla kemiska produkter ska vara klassificerade, märkta och emballerade enligt CLP-reglerna. Säkerhetsdatabladen skall också vara omarbetade.