CLP

Teknologisk Lab hjälper företagen att förstå och leva upp till CLP, det senaste av EU:s regelverk om kemikalier. CLP är de nya reglerna för klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar.

Den nya EU-förordningen 1272/2008/EG har redan trätt i kraft, men innehåller olika övergångstider för ämnen och blandningar. De ändrade reglerna för klassificering och märkning av kemikalier innebär bl a att nya symboler s k faropiktogram införs. Kriterierna för vad som t ex betraktas som giftigt och brandfarligt ändras. Allt detta medför att alla etiketter och säkerhetsdatablad för kemiska produkter måste gås igenom och omarbetas. Teknologisk Lab är specialister på klassificering, märkning och säkerhetsdatablad, och hjälper dig gärna. Är ditt företag förberett för att möta CLP?

 
Kurser i kemikaliehantering

Teknologisk Lab erbjuder flera kurser i hälsa, miljö, säkerhet och transport av farligt gods.

Viktigt meddelande angående CLP

Sedan den 1 juni 2015 gäller CLP även för blandningar. Alla kemiska produkter ska vara klassificerade, märkta och emballerade enligt CLP-reglerna. Säkerhetsdatabladen skall också vara omarbetade.