Klassificering och märkning

Teknologisk Lab utför klassificeringar av kemiska ämnen och produkter så att märkningen blir riktig och uppfyller alla regler enligt de båda märkningssystem som finns idag.

Alla kemiska produkter, ämnen såväl som blandningar, måste vara korrekt klassificerade enligt CLP (1272/2008/EG) och märkta enligt CLP. Med jämna mellanrum kommer nya regler och nya s k ämneslistor med bindande klassificeringar publiceras. Har dina produkter rätt märkning? Teknologisk Lab gör klassificeringar utifrån dina recept och kan hjälpa dig att omformulera produkter så att t ex dödskallar och miljöfarlighetsmärkning undviks.

 
Kurser i kemikaliehantering

Teknologisk Lab erbjuder flera kurser i hälsa, miljö, säkerhet och transport av farligt gods.

Viktigt meddelande angående CLP

Sedan den 1 juni 2015 gäller CLP även för blandningar. Alla kemiska produkter ska vara klassificerade, märkta och emballerade enligt CLP-reglerna. Säkerhetsdatabladen skall också vara omarbetade.