Nyhet: Ny ämneslista i EU

En ändring av förteckningen över bindande EG-gemensam klassificering och märkning i bilaga VI till CLP har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning (EUT).

Ytterligare fler än 700 ämnen får därigenom bindande klassificering och märkning inom EU. Dessutom uppdateras klassificering och märkning för cirka 600 ämnen. De nya reglerna blir bindande från 1 december 2010, men får börja tillämpas redan nu.

Läs mer på KEMIs hemsida

 
Kurser i kemikaliehantering

Teknologisk Lab erbjuder flera kurser i hälsa, miljö, säkerhet och transport av farligt gods.

Viktigt meddelande angående CLP

Den 1 juni 2015 är övergångstiden för CLP slut. Då skall alla kemiska produkter (även blandningar) klassificeras, märkas och emballeras enligt CLP-reglerna. Säkerhetsdatabladen skall också vara omarbetade.