REACH

Teknologisk Lab ger företagen stöd och hjälp att förstå och leva upp till REACH, EU:s omfattande kemikalieregelverk om bl a registrering och utvärdering av kemikalier.

REACH-förordningen, 1907/2006/EG, har redan trätt i kraft, men kraven på tillverkare, importörer, distributörer och s k nedströms användare införs etappvis. Alla led i hanteringen av ett kemiskt ämne eller en produkt berörs. Allt större krav på kunskap och dokumentation ställs på det enskilda företaget. Teknologisk Lab kan hjälpa dig att uppfylla kraven enligt REACH. Hur berörs ditt företag? Vi ger råd och håller kurser, även företagsinternt.

 
Viktigt meddelande angående CLP

Sedan den 1 juni 2015 gäller CLP även för blandningar. Alla kemiska produkter ska vara klassificerade, märkta och emballerade enligt CLP-reglerna. Säkerhetsdatabladen skall också vara omarbetade.

Kurser i kemikaliehantering

Teknologisk Lab erbjuder flera kurser i hälsa, miljö, säkerhet och transport av farligt gods.