Riskbedömningar

Teknologisk Lab hjälper företagen att göra riskbedömningar för de kemiska produkter som hanteras på arbetsplatsen. Det är arbetsmiljölagstiftningen som ställer krav på att riskbedömning skall göras och dokumenteras.

Enligt KIFS 2000:4 ”Kemiska arbetsmiljörisker” skall de kemiska ämnen som används på arbetsplatsen identifieras, information om ämnena skall inhämtas och det skall göras en bedömning av exponeringen. Hanteringssätt, olycksfallsrisker m m skall vägas in och slutsatserna från riskbedömningen skall dokumenteras. Ingen ny verksamhet får påbörjas förrän en riskbedömning är utförd och nödvändiga åtgärder vidtagits. Detta kan vara ett omfattande arbete för många företag och kunskap om kemikaliehantering krävs. Teknologisk Lab kan utföra riskbedömningarna och även bidra med stöd och kompetens när företagen väljer att utföra arbetet själva.

Ny ämneslista i EU

700 nya ämnen har fått bindande klassificering i EU. Klassificering och märkning för cirka 600 ämnen uppdateras. De nya reglerna blir bindande från 1 december 2010.

Read more
Kurser i kemikaliehantering

Teknologisk Lab erbjuder flera kurser i hälsa, miljö, säkerhet och transport av farligt gods.

Read more