Riskbedömningar

Teknologisk Lab hjälper företagen att göra riskbedömningar för de kemiska produkter som hanteras på arbetsplatsen. Det är arbetsmiljölagstiftningen som ställer krav på att riskbedömning skall göras och dokumenteras.

Enligt KIFS 2011:19 ”Kemiska arbetsmiljörisker” skall de kemiska ämnen som används på arbetsplatsen identifieras, information om ämnena skall inhämtas och det skall göras en bedömning av exponeringen. Hanteringssätt, olycksfallsrisker m m skall vägas in och slutsatserna från riskbedömningen skall dokumenteras. Ingen ny verksamhet får påbörjas förrän en riskbedömning är utförd och nödvändiga åtgärder vidtagits. Detta kan vara ett omfattande arbete för många företag och kunskap om kemikaliehantering krävs. Teknologisk Lab kan utföra riskbedömningarna och även bidra med stöd och kompetens när företagen väljer att utföra arbetet själva.

 
Kurser i kemikaliehantering

Teknologisk Lab erbjuder flera kurser i hälsa, miljö, säkerhet och transport av farligt gods.

Viktigt meddelande angående CLP

Sedan den 1 juni 2015 gäller CLP även för blandningar. Alla kemiska produkter ska vara klassificerade, märkta och emballerade enligt CLP-reglerna. Säkerhetsdatabladen skall också vara omarbetade.