Introduktion i ADR, halvdag

Kursen sammanfattar reglerna för transport av farligt gods enl ADR (vägtransport) och är gjord i första hand för de företag som är avsändare av styckegods. Lämplig som allmänutbildning enl ADR 1.3. 

Målgrupp

Personal på lagerexpeditioner, truckförare och annan lagerpersonal. Personer som arbetar på transportavdelningar.

Kursinnehåll

Identifiering av farligt gods och olika faroklasser. Plock och pack samt emballering, märkning och etikettering. Genomgång av hur godsdeklarationer ska skrivas. Behövs transportkort / skriftliga instruktioner? Regler för avsändning av mindre mängder t ex begränsade mängder. Allmänt om ansvar och lagstiftning samt risker och första hjälp. Lämplig som den allmänutbildning ADR ställer krav på för personal som hanterar farligt gods eller på annat sätt är delaktiga vid transport av farligt gods på väg.

 

 
Viktigt meddelande angående CLP

Sedan den 1 juni 2015 gäller CLP även för blandningar. Alla kemiska produkter ska vara klassificerade, märkta och emballerade enligt CLP-reglerna. Säkerhetsdatabladen skall också vara omarbetade.

Kurser i kemikaliehantering

Teknologisk Lab erbjuder flera kurser i hälsa, miljö, säkerhet och transport av farligt gods.