Säker kemikaliehantering, halvdag

Kursen ger en allmänbildning inom området kemikaliehantering och kemiska hälsorisker. Lämplig introduktion till de som skall börja arbeta med kemikaliesäkerhetsfrågor eller som hanterar kemikalier på arbetsplatsen. 

Målgrupp

Personer t ex på laboratorier eller i tillverkningsindustrin som kommer i kontakt med kemikalier.

Kursinnehåll:

Beskrivning av olika typer av hälsofaror (frätande, giftigt etc) samt brandfara m m. Genomgång av märkningssystem och hur man läser säkerhetsdatablad. Förebyggande åtgärder som skyddsutrustning, säker lagring och hygieniska gränsvärden. Akuta åtgärder vid mindre olyckor på arbetsplatsen; första hjälp och omhändertagande av spill. Hänvisningar ges till gällande lagstiftning.

 
Viktigt meddelande angående CLP

Sedan den 1 juni 2015 gäller CLP även för blandningar. Alla kemiska produkter ska vara klassificerade, märkta och emballerade enligt CLP-reglerna. Säkerhetsdatabladen skall också vara omarbetade.

Kurser i kemikaliehantering

Teknologisk Lab erbjuder flera kurser i hälsa, miljö, säkerhet och transport av farligt gods.